نقاشی آبرنگ از پل قدیم آمل در ۱۹۰ سال پیش پل قاجاری رودخانه هراز آمل از فراز منبع دخانیات – ۱۳۴۰ پل آمل در دهه پنجاه خورشیدی

» پل