عکس نوروزي در کنار سفره هفت سين سال 46

عکس نوروزي سال 46

 

عکس نوروزي سال 46

خانم ماهرخ -افسانه – پروانه – فريده و حميد آقا در ايوان پدري  منزل آقاي چراغعلي داوودي  شناسايي شده اند

با تشکر از خانم مريم حسين پور

 

 

تيم واليبال آمل بابل را شکست داد سال 1343

تيم واليبال آمل بابل را شکست داد سال 1343

 

تيم واليبال آمل بابل را شکست داد سال 1343

از چپ به راست آقايان : عزت اله مجد (مدير فني)- ملک- جعفري – قبادي (رئيس هيات )-کلاني

نشسته آقايان: يوسفي – تنها – فرهادي و عزيزي

با تشکر از آقاي اسداله ملک

عکس از تيم واليبال سال 1337

عکس از تيم واليبال سال 1337

عکس از تيم واليبال سال 1337

از چپ به راست آقايان : ماشاءاله اسکو – عزت اله مجد (مدير فني تربيت بدني )- علي اکبر واحدي (رئيس هيات )- احمدازاده ( دبير ورزش )- اسداله ملک – ناصر خاوري

نشسته آقايان : اسکندر ملکي – خسرو قبادي – پرويز مرشد زاده

با تشکر از آقاي اسداله ملک

عکس از تيم واليبال در گنبد کاووس سال 1337

عکس از تيم واليبال در گنبد کاووس سال 1337

 

عکس از تيم واليبال در گنبد کاووس سال 1337

از چپ به راست آقايان : اسداله ملک – علي حسينيان – ماشاءاله اسکو – علي اکبر واحدي رئيس هيئت واليبال – ناصر خاوري

نشسته آقايان : پرويز مرشد زاده – اسکندر ملکي – خسور قبادي

با تشکر از آقاي اسداله ملک