تيم واليبال آمل بابل را شکست داد سال 1343

تيم واليبال آمل بابل را شکست داد سال 1343

 

تيم واليبال آمل بابل را شکست داد سال 1343

از چپ به راست آقايان : عزت اله مجد (مدير فني)- ملک- جعفري – قبادي (رئيس هيات )-کلاني

نشسته آقايان: يوسفي – تنها – فرهادي و عزيزي

با تشکر از آقاي اسداله ملک

عکس از تيم واليبال در گنبد کاووس سال 1337

عکس از تيم واليبال در گنبد کاووس سال 1337

 

عکس از تيم واليبال در گنبد کاووس سال 1337

از چپ به راست آقايان : اسداله ملک – علي حسينيان – ماشاءاله اسکو – علي اکبر واحدي رئيس هيئت واليبال – ناصر خاوري

نشسته آقايان : پرويز مرشد زاده – اسکندر ملکي – خسور قبادي

با تشکر از آقاي اسداله ملک

عکس از تيم واليبال آموزشگاههاي آمل سال 1337

عکس از تيم واليبال آموزشگاههاي آمل سال 1337

 

عکس از تيم واليبال آموزشگاههاي آمل سال 1337

از چپ به راست آقايان : پرويز مرشد زاده – اسکندر ملک – ماشاء اله اسکو – ناصر خاوري – خسرو قبادي

با تشکر از آقاي اسداله ملک

مسابقه واليبال سال 1338

 

مسابقه واليبال سال 1338

مسابقه  دوستانه واليبال  بين تيم هاي منتخب آموزشگاههاي آمل و تنکابن در محوطه دبيرستان پهلوي سابق شهرستان تنکابن سال 1338

از چپ به راست آقايان : اسداله ملک  کاپيتان تيم آمل – ناصر خاوري  کاپيتان تيم تنکابن

ساير بازيکنان آقايان  علي حسينيان – عزت اله فرهومند – خسرو قبادي

با تشکر از آقاي اسداله ملک

 

تيم واليبال دبيرستان طبري قهرمان آموزشگاههاي آمل سال 1337

عکس يادگاري از گروه واليبال سال 1337

 

 

تيم واليبال دبيرستان طبري قهرمان آموزشگاههاي آمل سال 1337

 

ازچپ به راست  آقايان : عزت اله مجد  مدير فني تربيت بدني – ماشاءاله اسکو – اسداله ملک – محمد جليلي

نشسته  آقايان : نعمت صدرزاده – جواد  ملکي – اسکندر ملکي

با تشکر از  آقاي اسداله ملک