ورزشکاران آموزشگاههاي آمل در مسابقات گنبد سال 1337

ورزشکاران آموزشگاههاي آمل در مسابقات گنبد سال 1337

 

ايستاده از چپ آقايان :​محمد ملکي – هوشنگ ظاهري – خسرو قبادي – حبيب اله غفاري – اسداله ملک – علي اکبر خوشبين – عزت اله فرهومند – فرامرز نزاکتي – عماد نيکزاد – محمد علي چلايي – داوود ارزاني – پرويز مرشد زاده – علي ابراهيمي

نشسته از چپ آقايان : جمشيد اخوان – بزرگ  صدرزاده – علي اکبر واحدي (سرپرست تيم ) – هوشنگ ظاهري – ماشاء الله اسکو – نعمت  اله ابطحي

با تشکر از  آقاي اسداله ملک

 

تيم ورزشي آمل دهه 30

 

تيم ورزشي آمل دهه 30

از چپ آقايان : نفرچهارم علي محمد ابراهيمي –  پنجم نزاکتي – هفتم خسرو قبادي – دهم ابطحي – دوازدهم ظاهري – شانزدهم مجد

با تشکر از آقايان عماد نيک زاد و محمد ضا قرباني

تيم بسکتبال دانش آموزي آمل سال 36

تيم بسکتبال دانش آموزي آمل سال 36

 

تيم بسکتبال دانش آموزان آمل سال 36 اعزامي به مسابقات آموزشگاهها در گنبد

از راست : واحدي – هوشنگ ظاهري – داوود ارزاني – غفاري – اکبر خوشبين – عماد نيک زاد – عباس پرتوي

نشسته : علي محمد ابراهيمي

 

با تشکر از آقايان عماد نيک زاد و محمد رضا قرباني

تيم بسکتبال آموزشگاههاي آمل سال 36-35

تيم بسکتبال آموزشگاههاي آمل سال 36-35

 

ايستاده از راست : نعمت ابطحي – غفاري – هوشنگ ظاهري – عماد نيک زاد ( خسرو قبادي – نصراله ارزاني – فرامرز زرشناس)

نشسته از راست : پرويز هدايتي – علي محمد ابراهيمي – عباس پرتوي – اکبر خوشبين – عبداله ايزدي

 

با تشکر از آقايان عماد نيکزاد و محمد رضا قرباني

تيم بسکتبال آمل سال 36-1335

تيم بسکتبال آمل سال 36-1335

 

ايستاده از چپ : علي درکايي- هوشنگ ظاهري – عماد نيکزاد – اکبر جليلي – هدايتي

نشسته از چپ : منوچهر اميني – داوود ارزاني – علي ابراهيمي

با تشکر از آقايان عماد نيکزاد و محمد رضا قرباني