نوروز خان و پسرش – شکارچی لاریجانی 1254 خورشیدی

نوروز خان و پسرش – شکارچی لاریجانی (این چیزیست که ما توانستیم بخوانیم. برای صحت سنجی به کمک شما نیاز داریم)

عکس از سفر ناصرالدین شاه (احتمالا مهر 1254 خورشیدی)