جشن صد سالگي

صد سالگي

حدود سال 1340 جشن صد سالگي مادر آقاي خليل بقائي همراه با فرزندان –  نوه ها و نتيجه ها

باتشکر از دبير محترم فيزيک آقاي ولي اله رضايي