تئاتر در دبیرستان پهلوی – 1349

 

103

تئاتر در دبیرستان پهلوی – 1349

سالن تئاتر دبیرستان پهلوی سابق

از راست: قاسمی – امانی – هادی پور – حسن غفوری