تکیه سردار آمل – سال 1227 خورشیدی

1227-oojabad

با تشکر از جناب آقای حمیدرضا مولوی به خاطر فرستادن این عکس به سایت

لطفا اگر کسی اطلاعات کامل تری در باره این عکس و این تکیه دارد به صورت توضیح در زیر این عکس جهت استفاده همه کاربران قرار دهد.