سواری ناصرالدین شاه از سیاه پلاس به پلور – تیر 1269 خورشیدی

سیاه پلاس منطقه ایست در جنوب لار و تقریبا بالای روستای ایرای لواسان بزرگ، که هم اکنون هم به همین نام خوانده می شود

سفر ناصرالدین شاه به لار – تیر 1269 خورشیدی