عروسی در سنگچال چلاو – دهه چهل خورشیدی

sangechal-aroosi-40s

لطفا در صورت تمایل، عکس های قدیمی خود از شهر و مردم آمل را برای بررسی حضوری و در صورت اجازه شما عکس برداری و اسکن آن جهت ثبت و باقی ماندن به عنوان قسمتی از تاریخ شهر آمل به گروه جمع آوری عکس های قدیمی آمل ارائه نمایید
حسن غفوری ۲۲۲۰۸۰۰ (۰۱۲۱)
مهدی شهداد ۲۱۵۲۰۹۱-۰۱۲۱ -mdshahdad@yahoo.com