فلکه آمل – دهه 40

14

فلکه آمل – دهه 40

توضیح از جناب آقای صدرالدین سعادت نیاکی:

”    این تصویر از زاویه تقاطع خیابان محمود آباد و نور گرفته شده است.

در سمت راست تصویر میشه دیوار باغ آقای تقی وحدت و همچنین منزل مرحوم آقای حاج غفار صالح کاشانی (قاسم زاده) و بعد اون دیوار ترمینال سابق (اتو بنز توکل و کیوانفر و اتوبوس) را دید حتی میشه صدای آقای مقدس و رحمت سیاه زاده و شهیدی و مجتبی رضوی و یو سف فاضلی (فردین ) رو شنید.

در سمت چپ عکس می شود ساختمان مرحوم حاج حمزه سعادت نیاکی (دبیرستان رازی) و همچنین منزل آقای زاهدی نیاکی (دبیرستان شمس) را به وضوح تشخیص داد.

یه جورائی دلم تنگ شده واسه اون موقع ها .  “