لهاش سال 1336

چلاو - لهاش سال 1336

شکار در  لهاش سال 1336

آقايان : ذبيح اله ملک زاده  – چراغعلي قرباني – ضيغم قرباني – حسيني – ابوالقاسم صادقي – مهدي مهديزاده – سلطان قرباني در عکس ديده مي شوند .

با تشکر از آقاي اکبر صادقي