بازدید محمدرضا پهلوی سال 1327 – عکس 2

08

لطفا در صورت تمایل، عکس های قدیمی خود از شهر و مردم آمل را برای بررسی حضوری و در صورت اجازه شما عکس برداری و اسکن آن جهت ثبت و باقی ماندن به عنوان قسمتی از تاریخ شهر آمل به گروه جمع آوری عکس های قدیمی آمل ارائه نمایید

حسن غفوری ۲۲۲۰۸۰۰ (۰۱۲۱)

مهدی شهداد ۲۱۵۲۰۹۱-۰۱۲۱ -mdshahdad@yahoo.com

www.amoleh.ir

بازدید محمدرضا پهلوی از آمل سال 1327 عکس 1

11

بازدید شاه از آمل

لطفا در صورت تمایل، عکس های قدیمی خود از شهر و مردم آمل را برای بررسی حضوری و در صورت اجازه شما عکس برداری و اسکن آن جهت ثبت و باقی ماندن به عنوان قسمتی از تاریخ شهر آمل به گروه جمع آوری عکس های قدیمی آمل ارائه نمایید

 

حسن غفوری ۲۲۲۰۸۰۰ (۰۱۲۱)

 

مهدی شهداد ۲۱۵۲۰۹۱-۰۱۲۱ -mdshahdad@yahoo.com

 

www.amoleh.ir