عمارت مرحوم صدراعظم و اردوی ناصرالدین شاه در سولده 1254 خورشیدی

عکس از سفر ناصرالدین شاه (احتمالا مهر 1254 خورشیدی)

عمارت مرحوم صدراعظم و اردوی ناصرالدین شاه در سولده 1254 خورشیدی