هيئت برگزاري مراسم عاشوراي طايفه نياکي

هيئت برگزاري عاشوراي طايفه نياکي

هيئت برگزاري مراسم عاشوراي طايفه نياکي – دهه 40

با تشکر از آقاي حاج قاسم فرخي که اين عکس را در اختيار ما قرار دادند