آقای دکتر حکیمی – عهد پهلوی اول

45

مرحوم پیرزاد و دکتر حکیمی اولین پزشک مازندران در تصویر دیده میشوند

با تشکر از جناب آقای مهدی حکیمی برای در اختیار قرار دادن این عکس