تیم پینگ پنگ آمل – 1362

1362 پینگ پنگ آمل

 

از راست به چپ محمد رضا قربانی .داور هاشمی .امیرشالیکار.جمال مقربی . مجتبی ضیاء

سالن سرپوشیده آمل مسابقات پینگ پنگ 1362

با تشکر از آقای سعید توللی به خاطر این که این عکس را برای کپی برداری در اختیار سایت گذاشتند

تیم پینگ پنگ آمل – 1349

1349 تیم پینگ پنگ آمل

 

از چب به راست محمد رضا قربانی .عزت اله مختاری. تقی ملک

1349 مسابقات قهرمانی استان مازندران در بابل . پینگ پنگ

با تشکر از آقای سعید توللی به خاطر این که این عکس را برای کپی برداری در اختیار سایت گذاشتند