کارت پستال اسک – 1302 خورشیدی

ab-ask-card-postal1-2

کارت پستال آب اسک سال 1923 میلادی ، 1302 خورشیدی
منبع:
http://www.ebay.com/itm/persia-iran-LARIDJAN-Asgue-abe-Garm-1923-Censor-Stamp-/230413167599
لطفا عکس های قدیمی خود از شهر و مردم آمل را جهت بررسی حضوری و در صورت اجازه شما عکس برداری و اسکن آن جهت ثبت و باقی ماندن به عنوان قسمتی از تاریخ شهر آمل به گروه جمع آوری عکس های قدیمی آمل ارائه نمایید
حسن غفوری 2220800 (0121)
مهدی شهداد 2152091-0121 -mdshahdad@yahoo.com