رئیس فرهنگ و رئیس هیات کشتی آمل – دهه 40

izadi

از چپ به راست . اسدالله اخوان رئیس هیئت کشتی و ایزدی رئیس فرهنگ

با تشکر از آقای سعید توللی به خاطر این که این عکس را برای کپی برداری در اختیار سایت گذاشتند