محسن شمس می گوید: تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ زمان: ۲۳:۳۴

نوشتن ۲۸ جلد واقعا هیچ سندیتی ندارد و من فکر میکنم در این باب غلو شده . نوشتن دو جلد شاهنامه هم به او نسبت داده شده که هیچ سند
و اثری در این باره در دسترس نیست.
تا آنجا که میدانیم سه جلد قرآن از او باقی مانده که یکی از آنها در تملک خانواده اباذری است و یک جلد در اختیار خانواده کیوان و
دیگری از طریق نوه هایش به کتابخانه مجلس شورای ملی در دوران پهلوی اهدا شد.
پاینده باشید.

محسن شمس می گوید: تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ زمان: ۲۳:۳۶

*خمسه نظامی در دست خانواده باقی ماند.

ارسال نظر در "تاریخچه پزشکی آمل"

(نمایش داده نمی شود)

پربازدیدترین تصاویر

محبوبترین تصاویر