توضیح آقای امیر کردی:
نفر دست راست آقای عبدالرضا رحیمی نژاد و نفر دست چپ آقای حاج محمد رضوی میباشد . عکس برای اوایل دهه    ۵۰ میباشد